support-numri

Posted on: Tue, 02/19/2019 - 15:21 By: olger.melica
Një numër i ri Vodafone ka një jetëgjatësi prej 15 muajsh nga data e aktivizimit të tij.
Ju mund ta llogarisni jetëgjatësinë e numrit tuaj Vodafone duke u bazuar në rimbushjen tuaj të fundit. Telefononi kodin 141, shtypni 1 dhe informohuni mbi datën e skadencës së kreditit.
Jetëgjatësia e numrit tuaj llogaritet deri në 3 muaj pas kësaj date.
Nëse brenda 3 muajve nga data e skadencës së kreditit ju nuk kryeni një rimbushje apo merrni një transfertë, atëherë numri çaktivizohet dhe nuk mund të përdoret më.
Ju do të njoftoheni me një SMS 1 javë përpara se numri juaj të kalojë në statusin pasiv në mënyrë që të keni mundësinë të kryeni një nga veprimet e përmendura më sipër. Ndërkohë, në momentin që numri juaj kalon në statusin pasiv, krediti juaj do të konfiskohet përgjithmonë.
Ju keni dy mundësi për të shtyrë afatin e çaktivizimit ( jetëgjatësinë ) e numrit tuaj Vodafone:
1.Të merrni një transfertë (numri kthehet në statusin Aktiv)
2.Të kryeni një rimbushje (numri kthehet në statusin Aktiv)
1- Në momentin që ju bleni një numër të ri me parapagesë, duhet fillimisht ta regjistroni atë me një mjet identifikimi Pasaportë ose Kartë Identiteti.
2- Nëse jeni nën 18 vjeç, ju mund ta regjistroni numrin tuaj Vodafone duke u paraqitur i shoqëruar me një nga prindërit ose me një kujdestar ligjor në dyqanet tona Vodafone apo pikat e tjera të autorizuara për regjistrim. Duhet të jeni të pajisur me dokumentat e mëposhtme:
-Pasaportë (e Zakonshme, Shërbimi ose Diplomatike) e përdoruesit ose,
-Kartë Identiteti e përdoruesit ose,
-Çertifikatë Lindje me fotografi (vetëm për përdoruesit nën 16 vjeç)
DHE
-Çertifikatë Familjare e përdoruesit, ose
-Vendim Gjykate që përcakton se kush është kujdestari ligjor i individit nën 18 vjeç
3- Shtetasit e huaj mund të regjistrojnë numrin Vodafone me pasaportën e tyre duke dhënë adresën e tyre aktuale në Shqiperi.
4- Regjistrimi i numrit përfundon brënda gjysëm ore nga dorëzimi i kërkesës. Numri hapet përkohësisht dhe vetëm pasi verifikohen të gjitha dokumentat origjinale kryhet regjistrimi final i cili mund të zgjasë deri në 45 ditë. Ju njoftoheni me një SMS që ju konfirmon regjistrimin e numrit.
Një paketë lidhjeje Vodafone Club kushton :
• 500 Lekë (me TVSH) dhe përfitoni 300 Lekë kohë fillestare komunikimi si dhe 500 SMS falas (të vlefshme drejt numrave Vodafone Club për një muaj).
Statusi Aktiv
Ju mund të shfrytëzoni plotësisht të gjitha mundësitë që ju jep Vodafone në momentin që do të kryeni një telefonatë drejt një numri (ose drejt 131), të dërgoni SMS apo konsumoni internet.
Kujdes:
Aktiviteti dalës (telefonatë, SMS , internet) duhet të kryhet në Shqipëri.
Duke telefonuar numrin 141 dhe zgjedhur opsionin 1, ju do të informoheni mbi datën e rimbushjes së fundit si dhe mbi datën e skadimit të këtij krediti. Data e skadimit te kreditit përcakton kohëzgjatjen e Statusit Aktiv, gjatë të cilit ju keni mundësi të perdorni të gjitha shërbimet që i përkasin planit tuaj tarifor.
Çdo rimbushje e rrit vlefshmërinë e kreditit tuaj në varësi të afatit të vlefshmërisë që ka vetë rimbushja dhe datës së skadimit të kreditit që përcakton mesazhi i regjistruar Vodafone kur telefononi në numrin 141 para kryrjes së rimbushjes.
Në çdo rast, afati më i gjatë i vlefshmërisë së kreditit i përcaktuar nga rimbushjet e kryera do të klasifikohet gjithashtu edhe si afati i skadimit të kreditit (afati me i gjatë është 12 muaj), duke ju dhënë kështu mundësi të përdorni më shumë shërbimet dhe ofertat e Vodafone.
Nëse ju nuk e rimbushni numrin tuaj Vodafone deri në datën e përmendur në mesazhin e regjistruar, numri juaj do të kalojë në Statusin Pasiv. Ju do të njoftoheni me një SMS 7 ditë përpara datës së kalimit në Statusin Pasiv, në mënyrë që të rimbushni llogarinë tuaj Vodafone dhe të qëndroni në statusin aktiv.
Statusi i Pasiv
Në rast se ju nuk kryeni asnjë rimbushje edhe brenda 7 ditësh nga momenti që jeni njoftuar me SMS, numri juaj kalon automatikisht në Statusin Pasiv.
Statusi Pasiv i korrespondon një periudhe 3 mujore në të cilën ju mund të beni rrimbushje, merrni thirrje, SMS, MMS, apo trasfertë krediti nga një numër tjetër, por nuk mund të kryeni aktivitet dalëse apo të përdorni shërbimet e tjera Vodafone.
Nëse në momentin që numri juaj kalon në statusin pasiv balanca e kreditit tuaj është më e madhe se zero, krediti i mbetur do të konfiskohet përgjithmonë dhe nuk do të mund të përdoret më.
Në rast se ju kryeni një rimbushje gjatë statusit pasiv apo nëse një numër tjetër do t’ ju transferojë kredit, numri juaj do të kalojë në Statusin Aktiv.
Në rast se nuk kryeni asnjë rimbushje gjatë Statusit Pasiv , atëherë numri juaj çaktivizohet nga rrjeti Vodafone.
Vodafone do t’ju njoftojë me një SMS 10 ditë përpara datës së çaktivizimit të numrit tuaj, në mënyrë që të rimbushni llogarinë tuaj dhe numri juaj të kalojë në Statusin Aktiv.
Në rast se numri juaj çaktivizohet nga rrjeti Vodafone, Formulari i Regjistrimit për Përdorim të Shërbimit Telefonik të Lëvizshëm për numrin tuaj konsiderohet automatikisht i zgjidhur.
Pas çaktivizimit të numrit tuaj, Vodafone rezervon të drejtën për të shkeputur numrin tuaj nga rrjeti Vodafone.
Për çdo rast Vodafone do t’ju njoftojë me një SMS për statusin ku do të kaloni, si dhe mënyrën si mund të ktheheni në Statusin Aktiv,
në të cilin do të mund të përdorni të gjitha ofertat dhe shërbimet e Vodafone Albania
Statusi Aktiv
Ju mund të shfrytëzoni plotësisht të gjitha mundësitë që ju jep Vodafone në momentin që do të kryeni një telefonatë drejt një numri (ose drejt 131), të dërgoni SMS apo konsumoni internet. Kujdes:
Aktiviteti dalës (telefonatë, SMS , internet) duhet të kryhet në Shqipëri
Duke telefonuar numrin 141 dhe zgjedhur opsionin 1, ju do të informoheni mbi datën e rimbushjes së fundit si dhe mbi datën e skadimit të këtij krediti.
Data e skadimit te kreditit përcakton kohëzgjatjen e Statusit Aktiv, gjatë të cilit ju keni mundësi të perdorni të gjitha shërbimet që i përkasin planit tuaj tarifor.
Çdo rimbushje e rrit vlefshmërinë e kreditit tuaj në varësi të afatit të vlefshmërisë që ka vetë rimbushja dhe datës së skadimit të kreditit që përcakton mesazhi i regjistruar Vodafone kur telefononi në numrin 141 para kryrjes së rimbushjes.
Në çdo rast, afati më i gjatë i vlefshmërisë së kreditit i përcaktuar nga rimbushjet e kryera do të klasifikohet gjithashtu edhe si afati i skadimit të kreditit (afati me i gjatë është 12 muaj), duke ju dhënë kështu mundësi të përdorni më shumë shërbimet dhe ofertat e Vodafone.
Nëse ju nuk e rimbushni numrin tuaj Vodafone deri në datën e përmendur në mesazhin e regjistruar, numri juaj do të kalojë në Statusin Pasiv.
Ju do të njoftoheni me një SMS 7 ditë përpara datës së kalimit në Statusin Pasiv, në mënyrë që të rimbushni llogarinë tuaj Vodafone dhe të qëndroni në statusin aktiv.
Statusi i Pasiv
Në rast se ju nuk kryeni asnjë rimbushje edhe brenda 7 ditësh nga momenti që jeni njoftuar me SMS, numri juaj kalon automatikisht në Statusin Pasiv.
Statusi Pasiv i korrespondon një periudhe 3 mujore në të cilën ju mund të beni rrimbushje, merrni thirrje, SMS, MMS, apo trasfertë krediti nga një numër tjetër, por nuk mund të kryeni aktivitet dalëse apo të përdorni shërbimet e tjera Vodafone.
Nëse në momentin që numri juaj kalon në statusin pasiv balanca e kreditit tuaj është më e madhe se zero, krediti i mbetur do të konfiskohet përgjithmonë dhe nuk do të mund të përdoret më. Në rast se ju kryeni një rimbushje gjatë statusit pasiv apo nëse një numër tjetër do t’ ju transferojë kredit, numri juaj do të kalojë në Statusin Aktiv.
Çaktivizimi i numrit tuaj nga rrjeti Vodafone
Në rast se nuk kryeni asnjë rimbushje gjatë Statusit Pasiv , atëherë numri juaj çaktivizohet nga rrjeti Vodafone.
Vodafone do t’ju njoftojë me një SMS 10 ditë përpara datës së çaktivizimit të numrit tuaj, në mënyrë që të rimbushni llogarinë tuaj dhe numri juaj të kalojë në Statusin Aktiv.
Në rast se numri juaj çaktivizohet nga rrjeti Vodafone, Formulari i Regjistrimit për Përdorim të Shërbimit Telefonik të Lëvizshëm për numrin tuaj konsiderohet automatikisht i zgjidhur.
Pas çaktivizimit të numrit tuaj, Vodafone rezervon të drejtën për të shkeputur numrin tuaj nga rrjeti Vodafone.
Për çdo rast Vodafone do t’ju njoftojë me një SMS për statusin ku do të kaloni, si dhe mënyrën si mund të ktheheni në Statusin Aktiv, në të cilin do të mund të përdorni të gjitha ofertat dhe shërbimet e Vodafone Albania.
Për ta kaluar numrin në rrjetin Vodafone:
1. Numri duhet të jetë aktiv në operatorin të cilit i përkisni aktualisht
2. Duhet të keni kaluar mbi 3 muaj në operatorin aktual në mënyrë që kërkesa të pranohet
3. Numri duhet të jetë i regjistruar në emrin tuaj
4- Nëse nuk e keni përdorur kreditin përpara se bartja të bëhet aktive ( përkatësisht, 3 ditë nga nënshkrimi i Kërkesës për Bartje ), ai nuk mund të përdoret më prej jush.
Rastet kur një operator mund të refuzojë bartjen e një numri :
• Numri i përcaktuar në Kërkesën për Bartje të Vodafone nuk përputhet me numrin që është në rrjetin ekzistues
• Numri nuk është aktiv në rrjetin ekzistues
• Emri i Pajtimtarit në Kërkesën për Bartje të Vodafone nuk përputhet me emrin e pajtimtarit të rrjetit ekzistues me të njëjtin numër celular
• Data e lindjes ose numri i dokumentit identifikues në Kërkesën për Bartje të Vodafone nuk përputhet me datën e lindjes ose numrin e dokumentit identifikues të pajtimtarit të rrjetit ekzistues me të njëjtin numër celular
• Kyçni dhe bllokoni telefonin nëpërmjet Vodafone Protect nëse e keni shkarkuar më parë aplikacionin.
• Bllokoni ose transferoni telefonatat në një numër tjetër duke u drejtuar në një dyqan Vodafone , plotëso formën online ose telefono falas 24/7 Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit 140/ 149.
• Kryeni zëvendësimin e kartës në dyqanet Vodafone, shoqëruar me kartë identiteti ose pasaportë. Kini parasysh që proçedura mund të kryhet vetëm nga personi në të cilin është regjistruar numri.
• Karta bëhet aktive menjëherë . Zëvendesimi i kartës kushton 400 Lekë me TVSH.
• Tërhiqni kontaktet e telefonit nëpërmjet Vodafone Contact nëse e keni shkarkuar më parë aplikacionin.
• E vetmja mundësi për të ndryshuar të dhënat e numrit është të vizitoni një nga dyqanet Vodafone së bashku me personin që e ka regjistruar fillimisht numrin në emrin e tij.
• Të dy duhet të jeni të pranishëm dhe të pajisur me mjetet përkatëse të identifikimit ( pasaportë ose kartë identiteti ) .
• Nëse ju jeni personi që e keni regjistruar fillimisht numrin dhe dëshironi të përditësoni të dhënat tuaja ( P.Sh numrin e mjetit të identifikimit ), mjafton të vizitoni një dyqan Vodafone për të bërë një kërkesë pa pagesë.